Новини Информация

Новамед Хелткеър ЕООД е лицензиран вносител на медицински изделия,помощни средства,приспособления за хора в неравностойно положение,слухови апарати,инвалидни колички,глюкомери. Ако вече имате отпусната целева помощ,заповядайте при нас.Изберете от нашият онлайн магазин помощно средство директно от вносителя. Независимо от кое населено място сте ние ще ви консултираме и изпратим избраното от вас помощно средство до вашият дом.

Видео за Новамед Хелткеър

 vbox  

youtube

Права на Инвалиди, помощ за хората с увреждания

Права на Инвалиди, помощ за хората с увреждания

В ПОМОЩ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

 http://www.mlsp.government.bg/bg/public/disable_brochure.htm

извлечение-05.06.2007
Съдържание:

I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ПРОЦЕДУРИ

1. Кои лица имат статут на инвалиди?

"Инвалид” е всяко лице, независимо от възрастта му, с физическо, сетивно или умствено увреждане,

което затруднява социалното му интегриране и участие в обществения живот, възможностите му за общуване

и обучение или трудовата му реализация (Закона зазащита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите

– ЗЗРСИИ).

"Инвалид с трайно увреждане" е лице с установена степен на намалена работоспособност 50 и над 50 %*.

Намалена работоспособност между 50 и 70,99 % съответства на III група по отменения Закон за пенсиите,

от 71 до 90 % - на II група,а над 90 % - на I.

(* Процентът на намалената работоспособност се съобразява със степента на установения дефицит -Наредба за експертиза на работоспособността, ДВ. Бр. 61/ 2000 г.)

 

2. Как се установява инвалидността?

Инвалидността се установява чрез експертиза на трайната неработоспособност на лицата над 16 годишна възраст

от Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

Експертизата на трайно намалената или загубена работоспособност включва определянето на:

 -     степен на трайно намалена или загубена работоспособност в проценти спрямо здравия човек;

 -     потребността от чужда помощ и за какъв срок;

 -     срок на инвалидността

 -   дата на инвалидизация;

 - причинната връзка между увреждането (смъртта) и трудовата злополука, условията на труд, при които е работило

освидетелстваното лице, включително и при военна и гражданска инвалидност;

-противопоказаните условия на труд

 

3.  Каква е процедурата за явяване пред ТЕЛК?

 Лекуващият лекар насочва болните към Лекарска консултативна комисия (ЛКК), когато прецени, че е настъпила

трайна загуба на работоспособността. Той подготвя необходимата медицинска документация и вписва своето

становище при насочване на болния към ЛКК.

 ЛКК подготвя необходимите документи и насочва болните за освидетелстване от ТЕЛК с Медицински протокол по

образец. Към него се прилагат резултатите от направените изследвания, които се вписват в специални образци,

подписват се от извършителя на изследванията и задължително се отбелязва датата, на която са направени.

 Молбата до ТЕЛК за освидетелстване / преосвидетелстване, заедно с протокола и другите образци се подавва

в Картотеката за медицински експертни досиета (КМЕД). Експертите в КМЕД изпращат документацията на лицата

в съответната ТЕЛК в тридневен срок от получаването им.

ТЕЛК освидетелстват и преосвидетелстват лицата в 40-дневен срок от датата на постъпване на документите. Лекарите от

ТЕЛК извършват клиничен преглед и при необходимост назначават допълнителни изследвания.

 

4.  Може ли да се обжалва решението на ТЕЛК?

 Решенията на ТЕЛК се обжалват пред НЕЛК в 14-дневен срок чрез КМЕД. Срокът започва да тече от датата на връчване на

експертното решение.

НЕЛК се произнася при всички случаи на обжалвани решения на ТЕЛК и взема решение в 45-дневен срок от датата на получаване на необходимите документи.

5.  Как се определя датата на инвалидизиране?

 Датата на инвалидизиране се определя едновременно с установяването на процента намалена работоспособност, въз

основа на наличната медицинска документация, трудовия маршрут и здравословното състояние на лицето

(чл. 100 ал. 1 и ал. 2 на Наредба за експертиза на работоспособността - ДВ бр. 61 от 2000 г.).

 

От посоченото правило изключение се допуска, когато лицето е било във временна неработоспособност и тя е

преминала непосредствено в инвалидност. В тези случаи за дата на инвалидизиране се приема денят в който е

прекратено изплащането на парично обезщетение по болничните листи.

 

Ако лицето вследствие на заболяване (увреждане) е трудоустроено на работа с по-ниска квалификация, за дата

на инвалидизиране се приема датата на преминаването на лицето на тази работа. Този факт се установява по

наличната документация - медицинска и за трудов стаж.

 

В случаите, когато лицето работи или се намира в платен (неплатен) отпуск, за дата на инвалидизиране се

приема датата на освидетелстване на лицето от ТЕЛК. Датата на инвалидизиране може да бъде по-късна от

датата на освидетелстване, само когато лицето е било в отпуск по болест и се е явило за освидетелстване

преди изтичането му.

Нова дата на инвалидизиране се определя на работещите инвалиди, на които при следващото преосвидетелстване е посочен по-висок процент загубена работоспособност поради влошаване на здравословното им състояние, което не позволява да работят при същите условия на труд, към който са се приспособили.

 

6.  Как се определя срокът на инвалидността и какво следва от него

Този срок е от една до 3 години и се определя в зависимост от характера на увреждането, динамиката на неговото

развитие и възможностите за възстановяване на работоспособността на лицето.

 Срокът на инвалидността не се влияе от възрастта на освидетелстваното лице. Неправилно се отъждествява пожизненото

ползване на някои права при навършване на определена (пенсионна) възраст с пожизнен срок на инвалидността. Например,

пенсията за инвалидност на лицата, навършили изискуемата пенсионна възраст, се отпуска пожизнено. Това не означава, че

същото право се разпростира върху социалната пенсия за инвалидност.

Лицата, които са изгубили 50 и над 50 на сто от работоспособността си след навършване на пенсионна възраст, или които са я навършили

в срока на решението на ТЕЛК, ползват правата си по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане пожизнено, независимо

от срока на определения в експертното решение срок

 

7.  Къде се издава медицинско свидетелство за управление на МПС на инвалиди?

 

При някои заболявания и състояния се налагат ограничения за получаване на свидетелство за управление на МПС,

в зависимост от категорията на МПС. (Списък на тези заболявания и увреждания е включен в раздел ІІ на Приложение

№ 1 от Наредба No 31 от 26.07.1999 г. на Министерството на транспорта и на Министерството на образованието и науката,

ДВ бр. 69 от 1999.)

 

В такива случаи свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от транспортна областна

лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).

Заключенията на ТОЛЕК подлежат на обжалване пред ТЦЛЕК, а нейните решения са задължителни и не подлежат на обжалване.

 

Деца с увреждания

8.   Как се определя инвалидността при деца до 16-годишна възраст?

 

Инвалидността при децата отразява в проценти трайно намалената възможност (или липсата на такава) за социална

адаптация към средата, в която живеят, по начин и в степен, приети за здравото дете на тяхната възраст.

Степента на увреждане (инвалидност) при децата се определя съобразно   съответната отправна точка за оценка на трайно намалената работоспособност в проценти (Приложение № 1 към чл. 93, ал. 1 на Наредба за експертиза на работоспособността - ДВ бр. 61 от 2000 г.).

 

9.   Къде се извършва експертизата на деца до 16 г. с трайни увреждания?

 

Експертизата на способността за социална адаптация на децата до 16-годишна възраст се извършва от Районните

експертни лекарски консултативни комисии (РЕЛКК) към детските отделения на многопрофилните болници за активно

лечение в областните градове и София, както и в Детската клиника на Висшия медицински институт в Плевен.

 

Децата се освидетелстват от РЕЛКК по местоживеене на родителите им, с изключение на случаите, когато детето се

намира в болнично или домашно лечение за повече от 30 дни в друг район и не е възможно да се яви на РЕЛКК по

местоживеене.

Тежко болните деца, чието транспортиране е противопоказно, се освидетелстват на място - в дома, болницата или друго заведение.

Това става с предписание на лекаря, който представя детето за освидетелстване и се отразява в медицинското направление

(чл. 10 на Наредба № 19).

 

10. Какви документи са необходими, за да се освидетелства детето?

 

Медицинско направление за РЕЛКК по образец, подписано от лекуващия лекар, се подава заедно с молба от един от

родителите (осиновителя, попечителя) в съответната Картотека за медицински експертни досиета (КМЕД) по местоживеенето

на родителите на детето.

След получаване на експертното решение на РЕЛКК с придружаващата го медицинска документация се съставя медицинско досие. При редовно преосвидетелстване на детето родителите подават молба в КМЕД два месеца преди изтичане срока на инвалидността според последното експертно решение.

 

11. Каква информация съдържат експертните решения?

 

РЕЛКК и Централна експертна лекарска консултативна комисия (ЦЕЛКК) освидетелстват децата в 30-дневен срок от датата

на получаване на документите и се произнасят по следните пунктове:

 

-     степен на трайно ограничена или загубена възможност за социална адаптация в проценти, спрямо възможностите на здравото

дете;

 

-   начална дата на трайно ограничена възможност за социална адаптация на детето;

 

-     необходимостта от чужда помощ;

 

-     срок на решението;

 

-     причинна връзка;

 

-     препоръка за по-нататъшно наблюдение, лечение и рехабилитация, режим на живот и труд, подходящи   детски и учебни

заведения;

-   страда ли детето от заболяване, което е включено в списъка на тежките хронични заболявания, при наличието на които децата,

настанени в специализираните за тези заболявания детски заведения или групи, не заплащат такса

(чл. 21 на Наредба № 19).

12. Може ли да се обжалва решението на РЕЛКК? 

Решенията на РЕЛКК се обжалват чрез КМЕД пред ЦЕЛКК в 14-дневен срок от получаването им. ЦЕЛКК

се създава към Държавна университетска детска болница - София, със заповед на Министъра на здравеопазването.

 

Още информация на адрес:http://www.mlsp.government.bg/bg/public/disable_brochure.htm

 

II. ТРУДОВИ ПРАВА НА ИНВАЛИДИТЕ / СТИМУЛИ ЗА НАЕМАНЕТО НА ИНВАЛИДИ НА РАБОТА 

1.Какъв стимул имат работодателите да наемат инвалиди на работа?

2.Каква закрила имат инвалидите при уволнение от  работа по трудов договор?

3. Инвалидите имат ли право на по-голям годишен платен отпуск?

4.Какви са противопоказаните условия на труд за освидетелстваните лица?

5. Може ли инвалид да получава обезщетение за безработица от бюрото по труда?

6. Могат ли инвалидите едновременно да получават пенсия  и да работят и как се осигуряват?

 7. Лицата с намалена работоспособност могат ли да кандидатстват за отпускане на микрокредити и ползват ли някакви облекчения? 

III.  ПЕНСИОНИРАНЕ 

1.Какви видове пенсии има?

2. Какви видове инвалидни пенсии има?

3.Кои лица имат право на пенсии за инвалидност?

4. Какви документи са необходими за отпускане на пенсия за инвалидност?

5. В какъв срок след подаване на документите се отпуска инвалидната пенсия?

6.От коя дата се отпуска пенсията за инвалидност?

7.Как се преценява каква инвалидна пенсия да бъде отпусната?

8.Може ли да се получава повече от една пенсия?

9.Ако едно лице отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но в същото време е инвалид, каква пенсия ще му бъде отпусната и ще получава ли полагащите му се добавки?

10.Какво се разбира под “осигурителен стаж” при пенсиите за инвалидност поради общо заболяване?

11.Признава ли се времето на получаване на инвалидна пенсия за стаж при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст?

12.Признава ли се за стаж гледането на инвалид – член на семейството?

13. Какво означава понятието “признат стаж” при пенсиите за инвалидност по общо заболяване?

14. При пенсиониране по инвалидност поради общо заболяване, приравняват ли се  I и II категория към трета?

15. Може ли да се преизчислява пенсията за инвалидност въз основа на придобит стаж след пенсионирането?

16.Може ли да посочи друг период, върху който се изчислява инвалидната пенсия? 

IV. ПРИДОБИВКИ ЗА ИНВАЛИДИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ДРУГИ СТРУКТУРИ 

1.Какви са условията за достъп на инвалиди до социално подпомагане?

2.Как се определят диференцираният минимален доход и размерът на социалната помощ?

3.От кого зависи отпускането на социална помощ?

4. Какви надбавки получават родителите на деца с трайни увреждания?

5. На какви социални помощи и облекчения имат право инвалидите и какво е необходимо, за да ги получат ?

6. Лицата с намалена работоспособност ползват ли облекчения за прием във висши учебни заведения?

7. Задължени ли са придружителите на лица с намалена работоспособност да изпълняват войнските си задължения? 

V. ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ 

1.  Има ли данъчни облекчения за инвалидите по данък общ доход и какви са те?

2. Какво трябва да знаят инвалидите, ползващи данъчни облекчения за доходи от трудово правоотношение ?

3. Какви облекчения за предвидени в Закона за местните данъци и такси по отношение на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за лица с намалена работоспособност над 71 на сто?

4.  Какви облекчения ползват инвалидите при заплащане данъка върху превозните средства?

5.  Какви са облекченията при внос на автомобили от инвалиди ? 

VI.  ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.Минималните размери на пенсиите и добавките към тях от 1.7.2002 (таблица)

2.Социални помощи и облекчения, предоставяни на лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто (таблица)

3.Списък на заболяванията и уврежданията, при които се допуска безмитен внос на автомобили за лица над 6 г. с трайно намалена работоспособност или възможност за социална адаптация до 90 на сто включително

Изискванията на които трябва да отговарят хотелите,мотелите и вилните и туристически селища отнасящи се до инвалидите/хора с увреждания/.

http://lex.bg/laws/ldoc.php?IDNA=2135497489
НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН, МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Приета с ПМС № 357 от 27 декември 2004 г.
Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 5 Април 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г.

I. Хотели категория "една звезда"-

 всички видове хотели/морски, планински, градски,  вкл.балнеохотели/
I.2. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1.7.  Универсална инвалидна количка*
I.1 т.3.  Подход (рампа) за хора с увреждания*

II. Хотели категория "две звезди"-

 всички видове хотели/морски, планински, градски,  вкл.балнеохотели/
II.2. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1.9.  Универсална инвалидна количка*
II.1 т.3.  Подход (рампа) за хора с увреждания*

III. Хотели категория "три звезди"-

 всички видове хотели/морски, планински, градски,  вкл.балнеохотели/
III.2. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1.9.  Универсална инвалидна количка*
III.1 т.3.  Подход (рампа) за хора с увреждания*

IV. Хотели категория "Четири звезди"- 

всички видове хотели/морски, планински, градски,  вкл.балнеохотели/
IV.2. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1.8.  Универсална инвалидна количка*
IV.1 т.3.  Подход (рампа) за хора с увреждания*

V. Хотели категория "Пет звезди"- 

всички видове хотели/морски, планински, градски,  вкл.балнеохотели/
V.2. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1.8.  Универсална инвалидна количка*
V.1 т.3.  Подход (рампа) за хора с увреждания*

VI. Мотели  , Вилни и Туристически селища- 
VI.2. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1.8.  Универсална инвалидна количка*
 2.  Рецепция с плот за обслужване                           
 
 2.1.  Място за обслужване                           
 
  на хора с увреждания с височина                           
 
  до 80 см - разполага се на рецепцията                           
 
  или в непосредствена близост до нея*

 

Нашата мисия е да информираме хората с увреждания и техните близки за възможностите да бъде облекчено тяхното ежедневие използвайки помощни средства. Ще Ви запознаем с подробности , за кои помощни средства  може да получите Целева помощ от Агенция“Социално подпомагане“/АСП/ и какви документи трябва да подготвите в тази връзка. Как да получите помощните средства на които имате право и от които се нуждаете без това да бъде за ваша сметка т.е да ги получите безплатно.
Обадете се по телефона или ни посетете в офиса за конкретни указания. Така няма да загубите излишно време.
Може да закупите всяко едно помощно средство  предлагано от нас без да вадите каквито и да е документи. Необходимо е да се заплати стойността му.
При спешни случаи всяко помощно средство може да се получи предварително , като се закупи и след това се комплектоват необходимите документи за възстановяване на сумата. Има възможност и за получаване на помощното средство срещу депозит на по-ниска цена или да се наеме.
Обадете ни се за да разберете за тази възможност.

Ако вече имате отпусната целева помощ , заповядайте в офиса ни. Изборът при нас от помощни средства е много-голям. Заедно с вас ще изберем онова помощно средство, което най-добре отговаря на начина ви на живот и на уврежданията които имате. Когато вие нямате възможност, това може да го направи ваш близък. Ако сте от населено място извън Плевен няма проблем да Ви консултираме и изпратим избраното от вас помощно средство.
Преди да предприемете каквото и да е  информирайте се предварително за правата си, за да не злоупотребят с тях за ваша сметка длъжностни лица-лични лекари, ЛКК комисии, лицензирани фирми предоставящи помощни средства. Направете така че, срещу парите отпуснати от държавата да получите максималното за вас, а не някой друг да се възползва за ваша сметка. Имате повече права , отколкото предполагате. Правото на избор никой не може да ви го отнеме. Внимавайте служебни лица да не злоупотребят с вашите права за ваша сметка. Вие сте тези, които ги упълномощавате за това.
  
 

Съгласно Законът за интеграция на хората с увреждания http://www.mlsp.government.bg/bg/law/law/index.htm, отменил Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите :

 1. "Увреждане" е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката на даден индивид. 

2. "Човек с трайно увреждане" е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.
До сега използваната дума "инвалид" е премахната като термин и е въведен термина с по-общо значение "хора с увреждания".

 

        3."Инвалид с трайно увреждане" е лице с установена степен на намалена работоспособност 50 и над 50 %*.

Намалена работоспособност между 50 и 70,99 % съответства на III група по отменения Закон за пенсиите, от 71 до 90 % - на II група, а над 90 % - на I.

(* Процентът на намалената работоспособност се съобразява със степента на установения дефицит -Наредба за експертиза на работоспособността, ДВ. Бр. 61/ 2000 г.)Повече информация в

http://www.mlsp.government.bg/bg/public/disable_brochure.htm

Хората с увреждания са както тези които са инвалидизирани/инвалиди/ и имат издадено Експертно решение/ТЕЛК/, така също и всички други които нямат ТЕЛК, но имат увреждания.